Lönsamhet - sjuka djur kostar pengar

Synliga kostnader

I samband med ett sjukdomsutbrott uppstår många gånger kostnader för exempelvis veterinärbesök, provtagningar och läkemedel. Dessutom kan intäckterna minska på grund av en nedgång i mjölkproduktionen, nedsatt tillväxt/foderutnyttjande samt att mjölk inte kan levereras under karenstiden. Sjukdomsutbrott innebär också en ökad arbetsinsats för att ta hand om de sjuka djuren. I en del fall kan även ökad dödlighet ses, antingen som en direkt följd av sjukdomen eller som ett led i en bekämpningsstrategi. Vid en eventuell saneringsåtgärd tillkommer också kostnader för uppföljande provtagning.

I vissa fall påverkas fruktsamheten i samband med sjukdom. Hos kvigor kan till exempel en fördröjd tillväxttakt innebära en försenad inkalvning och för vuxna kor kan fruktsamhetsstörning (till följd av exempelvis hög feber) leda till alltifrån förlängt kalvningsintervall till utslagning om kon inte blir dräktig som planerat.

Osynliga kostnader

På längre sikt kan ett större sjukdomsutbrott, särskilt om det är långvarigt, innebära förluster som inte alltid är lika tydliga som de som uppstår i tidigt skede. Till exempel kan kostnaderna i samband med utbrottet leda till ett mindre investeringsutrymme. Detta leder i sin tur till begränsningar i besättningens produktivitet och förmåga till expansion. Oplanerad utslagning kan leda till tomma stallplatser och en förändrad åldersstruktur - med till exempel ökat behov av djurinköp för att klara rekryteringen - samt kan innebära att avelsframsteg går förlorade eller sker långsammare än förväntat.

Många faktorer spelar in

När man ska försöka bedöma hur mycket ett sjukdomsutbrott kostar är det många faktorer som bör vägas in i beräkningen. Det är svårt att ge en exakt siffra på hur mycket en enskild besättning förlorar på ett sjukdomsutbrott.

  • Besättningar kan drabbas olika hårt av en smittsam sjukdom: alltifrån ett fåtal djur till att större delen av besättningen insjuknar. Detta styrs bland annat av hur aggressiv just denna variant av smittämnet är, djurens allmänna motståndskraft och storleken på djurgrupperna. I en del fall kan produktiviteten påverkas utan att djuren är synligt sjuka.
  • De sjuka djurens värde kan variera, exemplevis beroende på ålder, kön, ras och avelsvärde, och därmed varierar också de ekonomiska förlusterna i samband med ökad dödlighet/utslagning.
  • Det är svårt att beräkna de osynliga kostnaderna som uppstår på sikt. Det är även problematiskt att avgöra i vilken utsträckning en sjukdom påverkar djurens tillväxt, avkastning och fruktsamhet över en längre tid. Till exempel finns rapporter om att vinterdysenteri (smittsam diarré orsakat av coronavirus) kan ge en långvarig nedgång i mjölkproduktionen (några månader), men det kan vara svårt att mäta omfattningen av sådant produktionstapp i en enskild besättning.

 

<<Tillbaka till föregående sida

Smittsamma sjukdomar kan innebära kostnader för exempelvis veterinärbesök och ökat arbete, dessutom kan det leda till minskade intäckter på grund av sämre avkastning, minskad tillväxt och nedsatt fruktsamhet.
Kostnaderna för förebyggande smittskyddsåtgärder är små i jämförelse med vad ett utbrott av smittsam sjukdom kan kosta besättningen.
Utbrott av smittsam sjukdom innebär många gånger kostnader för veterinärbesök, provtagningar och behandlingar.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår