For english version of the video, click here

Varför är smittskydd viktigt?

Det blir allt viktigare med ett bra smittskydd i nötkreatursbesättningar. Både besökare och djurkontakter kan leda till att smittsamma sjukdomar sprids mellan besättningar vilket kan få omfattande konsekvenser för djurvälfärd och lönsamhet. För växande besättningar innebär fler besökare och ökad kontakt med andra besättningar, genom till exempel inköp av rekryteringsdjur och användning av kvighotell, en ökad risk att få in smitta. I stora besättningar kan det också vara svårare att bli fri från vissa infektioner när de väl kommit in i besättningen. Många av våra  smittsamma infektionssjukdomar går dock att förhindra genom ett bra smittskydd.

Att hålla djur som på grund av sjukdomar mår dåligt och därför inte växer eller producerar mjölk som förväntat innebär, förutom ett djurlidande, en belastning för ditt lantbruksföretag. Djur som är sjuka eller som måste avlivas i förtid bidrar inte med det förväntade utbytet, men tar en mängd extra resurser i anspråk vilket påverkar lantbrukets långsiktiga hållbarhet.

I jämförelse med många andra länder i vår närhet har svenska bönder ett mycket gott smittskyddsläge att förvalta. Vi är idag förskonade från många besvärliga infektionssjukdomar som aktivt har bekämpats och utrotats från Sverige. Andra har aldrig fått en chans att spridas. Ökat utbyte och snabba förflyttningar över gränser och kontinenter kan dock innebära ökade och delvis nya utmaningar för att kunna bibehålla vår goda djurhälsa. Om du tar onödiga smittskyddsrisker kan det skada både den egna djurhälsan och på grund av smittspridning från din besättning även skada och minska förtroendet för hela produktionen.

Sjuka djur måste många gånger behandlas med antibiotika vilket ökar risken för resistensutveckling. Antibiotikaresistenta bakterier kan smitta mellan djur men även mellan djur och människa. Genom ett gott smittskydd kan användningen av antibiotika minska i besättningen.

>> Läs mer om FriskKO på Växa Sveriges hemsida (extern länk)

Fördelar med ett gott smittskydd

Förebyggande smittskyddsåtgärder, som förhindrar och/eller begränsar spridningen av smittsamma sjukdomar, har många positiva effekter:

  • Djurvälfärd: De flesta sjukdomar medför någon form av lidande för de sjuka djuren, till exempel smärta, stress och nedsatt kondition. Med ett bra smittskydd kan du minska antalet sjukdomsfall och därigenom öka djurvälfärden.
  • Folkhälsa och konsumentförtroende: Många smittsamma sjukdomar kan spridas mellan djur och människor, så kallade zoonoser. En del av dessa orsakar inte sjukdom hos djuren, men kan ge upphov till sjukdomstillstånd hos människor. De kanske mest kända exemplen på zoonoser som kan spridas från nötkreatur till människor är salmonella, ringorm och EHEC. Även antibiotikaresistenta bakterier kan överföras, som till exempel MRSA. Människor kan smittas såväl genom kontakt med smittade djur och deras närmiljö, som via livsmedel. Genom ett gott smittskydd kan du bidra till att den inhemska spridningen av smittsamma zoonoser hålls fortsatt låg, vilket ger säkra livsmedel och bibehållet konsumentförtroende. 
  • Säkrare arbetsmiljö: En låg förekomst av zoonoser gynnar inte bara djurhälsan utan även arbetsmiljön på din egen gård, samt minimerar risken för att någon ska drabbas av sjukdom efter kontakt med djuren på din gård.

 

<< Tillbaka till översikten

Växande besättningar ställer höga krav på ett väl fungerande smittskyddsarbete.
Ett gott smittskydd kan minska antalet sjukdomsfall vilket är positivt för både djurvälfärd och lönsamhet.
Vissa sjukdomar kan spridas mellan djur och människa, både direkt och via de livsmedel som produceras. Ett gott smittskydd är därför viktigt för konsumentförtroendet.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår