Ny status i Smittsäkrad Besättning Gris - ASF-status

Sedan hösten 2020 har det pågått ett omfattande arbete inom Smittsäkrad Besättning Gris för att utveckla en ny status inom programmet. Programmet får extra stöd för vidareutveckling genom Livsmedelsstrategins Vildsvinspaket. Fokus är att minimera risken för direkta och indirekta kontakter mellan tamgrisar och vildsvin. Kraven bygger på den EU-lagstiftning som också utgör grunden för de krav som Jordbruksverket ställer för att utfärda tillstånd att tranportera grisar i smittat område. Statusen godkändes av Jordbruksverket i oktober 2023 och det kommer att vara möjligt att ansluta sin besättning från december 2023.

Anslutning kommer att vara frivillig och kraven är att besättningen är ansluten till Smittsäkrad Besättning Gris och uppfyller kraven för programmets GRUND-nivå. Därutöver tillkommer utvalda krav från SPETS-nivån och krav som är specifika för ASF-status. Viktigt är det dock att påpeka att ersättning för epizootisjukdom utbetalas till alla besättningar oavsett om besättningen är ansluten till Smittsäkrad Besättning Gris eller ej.

Syftet med statusen är att man som grisproducent ska kunna få smittskyddet bedömt och vara bättre förberedd om besättningen hamnar i ett område belagt med restriktioner. Statusen ska också ses som en möjlighet att stärka smittskyddet ytterligare även mot andra smittor som kan finnas vildsvinsstammen så som salmonella. Välfungerande smittskyddsrutiner tar tid att etablera – och existerande rutiner tar tid att förändra. I tillfälle av att smitta konstateras i ett område måste en officiell veterinär godkänna besättningen för att ett undantagstillstånd för transport ska kunna utfärdas - men tanken är att processen ska kunna gå snabbare om man redan är ansluten till ASF-status i SSB. Djurgruppen som ska flyttas måste även undersökas av en officiell veterinär före transport och det kommer att krävas rutinmässig provtagning för ASF av döda grisar i besättningar som hamnar i ett smittat område. 

Besättningar som inte är anslutna till Smittsäkrad Besättning Gris eller som väljer att inte ansluta sig till ASF-status kommer i stället att behöva införa de uppskärpta rutinerna och sätta stängsel i det akuta skedet för att därefter bli kontrollerade av officiell veterinär och godkända för transport i samband med att smitta konstateras i ett område.  

Vid konstaterad smitta i en tamgrisbesättning så kommer Jordbruksverket besluta om avlivning av djuren. Då utgår ersättning till djurhållaren i enlighet med Epizootilagstiftningen. Viktigt är det dock att påpeka att ersättning för epizootisjukdom utbetalas till alla besättningar oavsett om besättningen är ansluten till Smittsäkrad Besättning Gris eller ej.

Krav i programmet

FÖR BESÄTTNINGAR GODKÄNDA PÅ GRUND-NIVÅ TILLKOMMER FÖLJANDE KRAV PÅ SPETS-NIVÅ:

 • Utifrån befintlig planskiss upprättas tillsammans med veterinär ett åtgärdsförslag i syfte att skapa smittsäkra transportvägar till, från och inom gården. Speciell hänsyn ska tas till transportvägar för fordon som kadaver-, slakt- och foderbilar samt gödselspridare.
 • Det ska finnas en klar gräns mellan ”yttre” och ”inre” område, gärna i form av en personsluss. Gränsen ska respekteras av både personal och besökare.
 • Kläd- och skobyte ska ske vid gränsen. Externa kläder och skodon får inte komma i kontakt med besättningens kläder och skodon.
 • Besättningens egen utrustning i form av redskap, verktyg, instrument m.m. bör i möjligaste mån användas. I de fall detta inte är möjligt ska utrustningen i möjligaste mån tvättas och desinficeras innan användning i besättningen.  
 • Det ska upprättas en plan över hur djurförflyttningar och arbetsrutiner kan genomföras för att på bästa sätt förhindra smittspridning inom  besättningen. 
 • Efter varje utlastning ska utlastningsutrymmet tvättas och i möjligaste mån desinficeras. 
 • Visuell hygienisk kontroll av silos, tankar, och andra förvaringsutrymmen ska ske regelbundet. Rutiner för detta ska finnas skriftligt noterade.
 • Det ska finnas en skriftlig plan för att vid behov kunna rengöra foder- och vattenanläggning.
 • Hundar, katter och andra sällskapsdjur ska inte vistas i slutna anläggningar/grisstallar/avdelningar och angränsande utrymmen som hör till inre område. (t.ex. korridor, ev. personalutrymmen, ev. foderkök).
TILLKOMMANDE KRAV FÖR ASF-status OAVSETT PROGRAM-NIVÅ:
 • Djurhållaren och besättningens personal ska delta vid årlig genomgång av besättningens smittskyddsrutiner tillsammans med behörig veterinär i programmet. I tillfälle av nyanställning ska djurhållaren gå igenom besättningens smittskyddsrutiner i samband med anställning och personen ska därefter delta vid nästkommande genomgång med veterinären.
 • En planskiss som fastställer gränsen mellan yttre  (”smutsiga”) och inre (”rena”) områden i personalutrymmet ska upprättas.
 • Djurstängsel ska finnas runt de byggnader där grisar hålls och fodermedel och strö förvaras. Stängslet ska vara uppfört i enlighet de Minimikrav som listas i bilaga 4a.
 • Tillträdesförbud råder för personal och besökare i 48 h. efter alla jakter i ett område belagt med restriktioner gällande afrikansk svinpest.
 • Det ska upprättas en plan över hur smittskyddet upprätthålls i samband med byggnation eller reparation i utrymmen eller byggnader i besättningen.
 • Det ska finnas en transportlogg över fordon som kör in i besättningens inre område. Vilket område som avses som inre område ska tydligt framgå av besättningens planskiss över anläggningen.

Om du är intresserad av att veta mera eller ansluta din besättning till den nya statusen - ta kontakt med din SSB-veterinär. 

Är din besättning inte ansluten till Smittsäkrad besättning gris men önskar att ansluta sig kan du göra en intresseanmälan här

För dig som vill veta mera

 • Ett informationsblad om Afrikansk svinpest, hur du skyddar din besättning och hur du skall gå tillväga om du misstänker att dina grisar har drabbats här.
 • Lunchseminarium NY STATUS ÄR KLAR DETTA ÄR KRAVEN: Den 20 oktober 2023 medverkade programansvarig veterinär för Smittsäkrad Besättning Gris vid ett Lunchmöte arrangerat av LRF Kött. Den nya ASF-statusen i SSB gris är nu beslutad av Jordbruksverket. Vid mötet informerades om vilka smittskyddsåtgärder som krävs för att man som besättning ska kunna ansluta sig. Mötet spelade in och kan ses på LRF Kötts hemsida.
  En PDF-version av presentationen för utskrift finns här.
 • Lunchseminarium om biosäkerhet på gård - stängslets utformning: Den 10 oktober 2023 medverkade programansvarig veterinär för Smittsäkrad Besättning Gris vid ett Lunchmöte arrangerat av LRF Kött. Det informerades då om vilka krav som kommer att gälla för staketets utformning i ASF-status i SSB Gris och som även gäller för en besättning i ett konstaterat smittat område. Mötet spelade in och kan ses på LRF Kötts hemsida.
  En PDF-version av presentationen för utskrift finns här

Artiklar i Tidningen Grisföretagaren

En artikelserie i fyra delar, varav tre har delar har publicerats, har tagits fram för tidningen Grisföretagaren. Artikelserien informerar om den kommande programstatusen och fokuserar sedan på de utmaningar som finns i att skapa ett smittsäkert flöde på gårdsplan och att utforma en välfungerande personsluss. En fjärde artikel om staketets utformning kommer också att tryckas. 

På länkarna nedan kan du läsa mer om Afrikansk svinpest:

Smittsäkra.se om Afrikansk svinpest

Jordbruksverket om Afrikansk svinpest

SVA om Afrikansk svinpest

Gård & Djurhälsan om Afrikansk svinpest

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår