Ny status i Smittsäkrad Besättning Gris - ASF-status

Jordbruksverket har godkänt nya Plan och Riktlinjer för Smittsäkrad Besättning Gris och en ny tredje status, kallad ASF-status, har blivit sjösatt. En av programmets målsättningar är att vara ett proaktivt program och att arbeta med nya frågeställningar rörande smittskydd och biosäkerhet. Hösten 2020 kom en förfrågan från Jordbruksverket att påbörja ett arbete med en ny status i programmet för att höja biosäkerheten på våra svenska grisgårdar med syftet att minska riskerna för vildsvinskontakter. Sedan Afrikansk svinpest (ASF) konstaterades hos vildsvin i Fagersta i september 2023 har arbetet med att färdigställa statusen intensifierats.

I korthet kommer den nya statusen att medföra:

 • Gårdar som ansluter sig till "SSB ASF" kommer att ha ett stärkt skydd mot smittor, såsom svinpest och salmonella.

 • Gårdar som ansluter sig till "SSB ASF" kommer att ha en bättre beredskap om gården hamnar i ett område med restriktioner på grund av Afrikansk svinpest.
 • Om en smitta upptäcks i ett område, kommer det att vara enklare och snabbare för anslutna gårdar att få tillstånd att transportera sina grisar.

Kraven som ställs i ASF-statusen bygger på EU-lagstiftningen på området. EUs lagstiftning utgör också grunden för de krav som Jordbruksverket ställer för att utfärda undantagstillstånd att transportera grisar mellan och från besättningar i ett område belagt med restriktioner på grund av ASF. Kravet för att kunna ansluta sig är att besättningen är ansluten till Smittsäkrad Besättning Gris och som minimum uppfyller kraven för programmets GRUND-nivå. Därutöver tillkommer utvalda krav från SPETS-nivån och krav som är specifika för ASF-status.

Anslutning kommer att vara frivillig, det är också möjligt att få utfärdat ett undantagstillstånd om transport utan att vara ansluten till SSB ASF-status – kraven som ska uppfyllas är dock samma krav som ingår i ASF-statusen.

Observera att statlig ersättning för ASF (epizootisjukdom) utbetalas till alla besättningar oavsett om besättningen uppfyller kraven eller ej, ersättningen har ingen koppling till SSB ASF-status.

Vid anslutning till ASF-status genomförs årliga kontrollbesök. Huvudmannen för programmet, Gård & Djurhälsan, kommer att ta samma administrationsavgift som tidigare. Avgiften för själva kontrollbesöket tas precis som tidigare av den utförande organisationen.

I tillfälle av att smitta konstateras i ett område måste en officiell veterinär godkänna besättningen för att ett undantagstillstånd för transport ska kunna utfärdas - men processen ska kunna gå snabbare om man redan är ansluten till SSB ASF-status. 

Besättningar som inte är anslutna till Smittsäkrad Besättning Gris eller som väljer att inte ansluta sig till ASF-status kommer i stället att behöva införa de uppskärpta rutinerna och sätta stängsel i det akuta skedet för att därefter bli kontrollerade av officiell veterinär och godkända för transport i samband med att smitta konstateras i ett område. 

Utöver ett undantagstillstådn för transport krävs att djurgruppen som ska flyttas ska undersökas av en officiell veterinär före transport. Det kommer även att krävas rutinmässig provtagning för ASF av döda grisar i besättningar som hamnar i ett smittat område. 

Vid konstaterad smitta i en tamgrisbesättning så kommer Jordbruksverket besluta om avlivning av djuren. Då utgår ersättning till djurhållaren i enlighet med Epizootilagstiftningen. Viktigt är det dock att påpeka att ersättning för epizootisjukdom utbetalas till alla besättningar oavsett om besättningen är ansluten till Smittsäkrad Besättning Gris eller ej.

Är din besättning inte ansluten till Smittsäkrad besättning gris men önskar att ansluta sig kan du göra en intresseanmälan här

Om din besättning redan är ansluten till programmet och du önskar att ansluta den till ASF-status: 

Logga in i webbsystemet och välj fliken Smittskyddsdeklaration. Det finns två olika versioner av smittskyddsdeklaration. Som visat på bilden nedan finns en deklaration UTAN ASF-status (V3) och en deklaration MED ASF-status (V4). Vid anslutning till enbart SSB Grund eller Spets ska deklaration utan ASF-status användas. Önskar du att ansluta din besättning till ASF-status så väljer du deklarationen med ASF-status, då ingår även frågorna för SSB Grund och Spets. Veterinären måste sedan göra motsvarande val vid ifyllande av besöksprotokoll.

När veterinären har fyllt i sitt besöksprotokoll ska du som djurhållare, precis som tidigare, signera detta protokoll digitalt. För ASF-status kan man inte anslutas med anmärkning – alla krav måste vara uppfyllda. När du uppnår kraven och är ansluten kommer detta att synas på besättningssidan i programmet enligt bilden ovan, till höger.

Krav i programmet

FÖR BESÄTTNINGAR IDAG GODKÄNDA PÅ GRUND-nivå TILLKOMMER FÖLJANDE KRAV PÅ SPETS-NIVÅ FÖR ASF-status:

 • Utifrån befintlig planskiss upprättas tillsammans med veterinär ett åtgärdsförslag i syfte att skapa smittsäkra transportvägar till, från och inom gården. Speciell hänsyn ska tas till transportvägar för fordon som kadaver-, slakt- och foderbilar samt gödselspridare.
 • Det ska finnas en klar gräns mellan ”yttre” och ”inre” område, gärna i form av en personsluss. Gränsen ska respekteras av både personal och besökare.
 • Kläd- och skobyte ska ske vid gränsen. Externa kläder och skodon får inte komma i kontakt med besättningens kläder och skodon.
 • Besättningens egen utrustning i form av redskap, verktyg, instrument m.m. bör i möjligaste mån användas. I de fall detta inte är möjligt ska utrustningen i möjligaste mån tvättas och desinficeras innan användning i besättningen.  
 • Det ska upprättas en plan över hur djurförflyttningar och arbetsrutiner kan genomföras för att på bästa sätt förhindra smittspridning inom  besättningen. 
 • Efter varje utlastning ska utlastningsutrymmet tvättas och i möjligaste mån desinficeras. 
 • Visuell hygienisk kontroll av silos, tankar, och andra förvaringsutrymmen ska ske regelbundet. Rutiner för detta ska finnas skriftligt noterade.
 • Det ska finnas en skriftlig plan för att vid behov kunna rengöra foder- och vattenanläggning.
 • Hundar, katter och andra sällskapsdjur ska inte vistas i slutna anläggningar/grisstallar/avdelningar och angränsande utrymmen som hör till inre område. (t.ex. korridor, ev. personalutrymmen, ev. foderkök).
TILLKOMMANDE KRAV FÖR ASF-status FÖR BESÄTTNINGAR PÅ GRUND- OCH SPETS-nivå:
 • Djurhållaren och besättningens personal ska delta vid årlig genomgång av besättningens smittskyddsrutiner tillsammans med behörig veterinär i programmet. I tillfälle av nyanställning ska djurhållaren gå igenom besättningens smittskyddsrutiner i samband med anställning och personen ska därefter delta vid nästkommande genomgång med veterinären.
 • En planskiss som fastställer gränsen mellan yttre  (”smutsiga”) och inre (”rena”) områden i personalutrymmet ska upprättas.
 • Djurstängsel ska finnas runt de byggnader där grisar hålls och fodermedel och strö förvaras. Stängslet ska vara uppfört i enlighet de Minimikrav som listas i bilaga 4a.
 • Tillträdesförbud råder för personal och besökare i 48 h. efter alla jakter i ett område belagt med restriktioner gällande afrikansk svinpest.
 • Det ska upprättas en plan över hur smittskyddet upprätthålls i samband med byggnation eller reparation i utrymmen eller byggnader i besättningen.
 • Det ska finnas en transportlogg över fordon som kör in i besättningens inre område. Vilket område som avses som inre område ska tydligt framgå av besättningens planskiss över anläggningen.

För dig som vill veta mera

 • Ett informationsblad om Afrikansk svinpest, hur du skyddar din besättning och hur du skall gå tillväga om du misstänker att dina grisar har drabbats här.
 • Lunchseminarium NY STATUS ÄR KLAR DETTA ÄR KRAVEN: Den 20 oktober 2023 medverkade programansvarig veterinär för Smittsäkrad Besättning Gris vid ett Lunchmöte arrangerat av LRF Kött. Den nya ASF-statusen i SSB gris är nu beslutad av Jordbruksverket. Vid mötet informerades om vilka smittskyddsåtgärder som krävs för att man som besättning ska kunna ansluta sig. Mötet spelade in och kan ses på LRF Kötts hemsida.
  En PDF-version av presentationen för utskrift finns här.
 • Lunchseminarium om biosäkerhet på gård - stängslets utformning: Den 10 oktober 2023 medverkade programansvarig veterinär för Smittsäkrad Besättning Gris vid ett Lunchmöte arrangerat av LRF Kött. Det informerades då om vilka krav som kommer att gälla för staketets utformning i ASF-status i SSB Gris och som även gäller för en besättning i ett konstaterat smittat område. Mötet spelade in och kan ses på LRF Kötts hemsida.
  En PDF-version av presentationen för utskrift finns här

Artiklar i Tidningen Grisföretagaren

En artikelserie i fyra delar, varav tre har delar har publicerats, har tagits fram för tidningen Grisföretagaren. Artikelserien informerar om den kommande programstatusen och fokuserar sedan på de utmaningar som finns i att skapa ett smittsäkert flöde på gårdsplan och att utforma en välfungerande personsluss. En fjärde artikel om staketets utformning kommer också att tryckas. 

På länkarna nedan kan du läsa mer om Afrikansk svinpest:

Smittsäkra.se om Afrikansk svinpest

Jordbruksverket om Afrikansk svinpest

SVA om Afrikansk svinpest

Gård & Djurhälsan om Afrikansk svinpest

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår